Định nghĩa hợp chất hydrocarbon aliphatic

Một hợp chất aliphatic là một hợp chất hydrocarbon chứa carbon và hydro được nối với nhau thành chuỗi thẳng, tàu phân nhánh hoặc vòng không thơm . Các hợp chất aliphatic có thể được bão hòa (ví dụ, hexan và các ankan khác) hoặc không bão hòa (ví dụ, hexene và các anken khác, cũng như alkynes).

Hydrocarbon aliphatic đơn giản nhất là metan, CH 4 . Ngoài hydro, các nguyên tố khác có thể liên kết với các nguyên tử carbon trong chuỗi, bao gồm oxy, nitơ, clo và lưu huỳnh. Hầu hết các hydrocacbon aliphatic đều dễ cháy.

Còn được gọi là: hợp chất aliphatic. Ví dụ về hydrocacbon Aliphatic:  ethylene , isooctan, acetylene

Danh sách các hợp chất Aliphatic

Dưới đây là danh sách các hợp chất aliphatic, được sắp xếp theo số lượng nguyên tử carbon mà chúng chứa.

Số lượng cacbonHydrocacbon aliphatic
1mêtan
2ethane, ethene, ethyne
3propan, propen, propyne, cyclopropane
4butan, metylpropan, xyclobuten
5pentan, dimethylpropane, cyclopentene
6hexan, xyclohexan, xyclohexen
7heptan, xyclohexan, xyclohexen
số 8octan, xyclooctan, xiclooctan

Domin Võ

Dành ra 12 tiếng/ngày cho công việc tẻ nhạt ở công tỷ, chỉ khi viết bài cho Mingeek, anh ấy mới thật sự là chính mình. Anh muốn cho mọi người thấy rằng, khoa học không nhàm chán như trong SGK đâu!

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker